Convoi Relocation engineers

ONS VERHAAL

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Total Quality Management (TQM)

Kwaliteit ziet u misschien als vanzelfsprekend. Dat is het echter niet. Het is niet een kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’ maar kwaliteit moet in een organisatie verweven zijn. Misschien wel de belangrijkste factor bij Project- en Industrieverhuizingen is de naleving van de kwaliteitsnormen. Wij zorgen te allen tijde voor topkwaliteit. Dit is zichtbaar gemaakt en vastgelegd in de vele certificeringen, zoals ISO-9001:2008, ISO14001 en VCA-petrochemie. De kwaliteit wordt verder gegarandeerd en geborgd door het Total Quality Management (TQM) systeem van Convoi. Regelmatig worden klanttevredenheidsonderzoeken gehouden waarvan de uitkomsten worden gebruikt om het TQM verder te optimaliseren.

Veiligheid

Het KAM managementsysteem van Convoi is schriftelijk vastgelegd en is gebaseerd op de norm ISO 9001, ISO 14001 en VCA-petrochemie .

Middelen

Bij de aanschaf van nieuwe Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) wordt beoordeeld of deze voldoen aan de wettelijke eisen. Tevens wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de bescherming van het milieu. Alle middelen worden vooraf op geschiktheid beoordeeld.

Veiligheidspaspoort

Convoi zorgt ervoor dat het personeel de benodigde veiligheidsopleidingen kan volgen en desgewenst wordt een opleidingsplan gemaakt. De (nieuwe) medewerker wordt getoetst op de vastgestelde kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Voldoet een nieuwe medewerker hier niet aan dan wordt gezorgd dat deze binnen 3 maanden de juiste opleiding gevolgd heeft. Het personeel beschikt over een Personal Safety Logbook.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Taak Risico Analyse (TRA)

De KAM coördinator stelt een RI&E met beheersmaatregelen op voor risicovolle functies en projecten, beheert en actualiseert het Plan van Aanpak n.a.v. de RI&E, Werkplek Inspectie (WPI) en incidenten en evalueert jaarlijks de RI&E en beheersmaatregelen / Plan van Aanpak als onderdeel van de directiebeoordeling. Is er sprake van een ongeval met verzuim dan wordt de RI&E geëvalueerd.

Veiligheid & Gezondheid (V&G) projectplannen

De Projectmanager zorgt voor opstelling van een V&G projectplan voor projecten groter dan 500 mandagen, of met een bouwtijd > 30 dagen met meer dan 20 werknemers of indien u als opdrachtgever dit wenst. De projectmanager hanteert hiervoor het standaard V&G projectplan of een door de opdrachtgever aangereikt model.

Werkplekinspecties (WPI)

Alle operationeel leidinggevenden voeren maandelijks op hun projecten een werkplekinspectie uit met behulp van de daarvoor ontwikkelde werkplekinspectie-checklist. Hiermee worden uitgevoerde verbeteringen bewaakt en geregistreerd. De formulieren worden overhandigd aan de KAM-coördinator. Voor geconstateerde knelpunten die niet binnen het project opgelost kunnen worden, wordt een Aanzet Tot Verbetering (ATV) opgesteld.

Milieu Effect Inventarisatie (MEI)

Milieu-aspecten zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in het KAM Handboek. Voor Convoi is een Milieu Effecten Inventarisatie (MEI) uitgevoerd. De MEI wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de directiebeoordeling, om zodoende vast te stellen of deze nog voldoet aan de processen enerzijds en de relevante wetgeving en normen anderzijds.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en projecten kijk dan naar de referenties. Wilt u advies of een offerte neem dan direct contact op.